Vidíme svět jinak Moderní monitorovací
technologie

Letecké snímkování
multispektrální - geotechnický průzkum

Jedná se o snímkování zemského povrchu pomocí multispektrálního kamerového systému MULTISPEK 4000 (geotechnická analýza půdního podloží s detekcí předmětů - objektů) obsahující čtyři speciálně kalibrované kamery pro vizualizaci tří až čtyř analyzačních spekter v tomto složení INFRA, VIDITELNÉ A TERMOVIZNÍ SPEKTRUM. Celý systém je doplněn o jedinečným analyzační software vyhodnocující pořízená data. S pomocí tohoto systému jsme schopni detekovat a velice podrobně analyzovat emisivní složení půdního podloží doplněného o detekci předmětů popř. dutiny pod zeminou místy až do hloubky 4m, provádět analýzu a následně tyto anomálie (tzv. markanty) zakreslovat do mapových, projekčních a stavebních podkladů.

Tento letecký průzkum je neocenitelný z hlediska ověřování bonity a technického stavu pozemků a lokalit, určených pro významné průmyslové a liniové výstavby nejen v České republice. Přináší komplexní technickou informovanost o půdním podloží, jeho složení a charakteru detekovaných půdních anomálií (dutiny, sesuvné oblasti, mapování výskytu spodních vod a podmáčených oblastí, archeologických nalezišť, skalnatých útvarů pod zeminou a mnoho jiného).

Dále je tento systém prioritně využitelný z pohledu technické revize již vystavěných objektů a liniových staveb (kontrola kvality provedení, jakékoli nehomogenity zemních konstrukcí a vrstev, míst zvýšené kumulace vlhkosti atd.) z toho vyplývá možnost plánování revizí a oprav, rozbor problémových oblastí a lokalit a velmi pozitivní vliv na životnost staveb.

Další jedinečnou vlastností je využití systému při kontrolních liniových přeletech nad dálkovými průmyslovými rozvody – ropovody, horkovody a jiné. Náš systém detekuje již velmi nepatrné netěsnosti a úniky. Zákazník získá nejen běžnou vizuální kontrolu, ale taktéž přehled o technickém stavu vedení, stavu izolace + zaměření úniků s následnou analýzu a doporučením oprav.

Systém nachází využití v neposlední řadě také při analýze technického stavu vodních toků (přilehlé okolí břehů-půdní podloží, zdravotního stav vegetace, vodní hráze), míry a zdroje případného znečištění, detekce usazenin a tvorby sinic, monitoring rozsahu škod po povodních (možné několik let zpětně) a hlavní místa zasažení -míšení, víření vod a mnoho jiného….

Samozřejmostí je možnost doplnění a upřesnění tohoto leteckého průzkumu o pozemní průzkum pomocí diferenčního fluxgate magnetometru či georadaru, z důvodu přesné identifikace anomalií a markantů detekovaných pod zeminou.(viz. doplňkový pyrotechnický - geotechnický průzkum).

Využití

 • geotechnická analýza-expertíza půdního podloží, jeho složení s detekcí anomálií a půdních markantů
 • detekce dutin, sesuvných oblastí, archeologických nalezišť, mapování spodních vod, míst se zvýšenou kumulací vlhkosti-podmáčených oblastí, černých skládek, nestabilních oblastí hrozící půdními sesuvy, starých základů budov, kontaminované plochy – plánování sanačních prácí, dále detekce skalnatých útvarů, potrubí, kabelů, kavernu a mnoho jiného….
 • vyhledávání nevybuchlé munice a pyrotechnického materiálu (nevybuchlá letecká munice, nášlapné miny a jiné)
 • vyhledávání úniku ropných látek, vody, plynů (monitoring dálkového vedení)
 • technická revize zemních konstrukcí a vrstev vozovky
 • zjišťování úniků škodlivin do vodních toků, detekce usazeni, tvorby sinic, míšení víření vod a jiné…..
 • zjišťování stavu tepelné izolace horkovodů
 • monitoring zdravotního stavu vegetace
 • detekce vlhké půdy, kontaminované půdy chemickými látkami
 • detekce dutin - selské dolování
 • zemědělství - monitoring škůdců a nerovnoměrného hnojení

Liniové výstavby

Multispektrání průzkum půdního podloží systémem MULTISPEK 4000

 • geotechnická analýza a expertíza půdního podloží, jeho složení s detekcí anomálií a markantů
 • komplexní informovanost o technického stavu lokalit a oblastí určených k liniové výstavbě

Tímto systémem a bezkontaktní expertízou půdního podloží získá investor neocenitelné a jedinečné informace o technickém stavu a bonitě lokalit a oblastí určených k liniovým výstavbám v podobě zcela nové informační vrstvy. Tato informační vrstva přináší komplexní technickou informovanost o půdním podloží, jeho složení a charakteru detekovaných půdních anomálií.

Systém detekuje: výskyt nestabilních půdních podloží-sesuvných oblastí, dutin, mapování výskytu spodních vod a míst se zvýšenou kumulací vlhkosti, archeologických nalezišť, skalnatých útvarů pod zeminou, černých skládek, starých základů budov, ekologických zátěží a kontaminovaných oblastí (plánování sanačních prací ), přináší eliminaci střetu s pyrotechnickým materiálem, dále monitoruje skutečný stav výskytu produktovodů a kabelových rozvodů a mnoho jiného.

Tento systém dále rozšiřuje informovanost o přesné rozloze a poloze detekovaných anomálií. Neocenitelné z pohledu projekčních a přípravných prací, při plánování samotné výstavby a jako podklad pro technickou expertízu oblasti před započetím samotných stavebních prací a také z pohledu dlouhodobého a bezproblémového užívání stavby (eliminace případných pozdějších sesuvů-propadů zeminy v oblasti, kumulace vlhkosti - mapování spodních vod a konzistence půdního podloží – eliminace případného zvlnění vozovky a jiné nežádoucí vlivy (propady, trhliny v zemních konstrukcí a vrstev atd.), dále a prioritně detekce potenciálně nebezpečných půdních předmětů pro bezproblémový postup výstavby – archeologické nálezy, pyrotechnický materiál, dutiny a mnoho jiného).

Veškeré tyto okolnosti byli dříve předem jen obtížně zjistitelné a nyní poskytují jedinečnou informovanost (bezkontaktní metodou) o dané lokalitě, charakteru problémových oblastí, jejich přesné polohy a především rozlohy.

Tyto práce v konečném výsledku přinesou značné ušetření nákladů, v případě nečekaných událostí při zahájení výstavby, přehled o problémových lokalitách vzhledem k plánování postupu výstavby, eliminaci rizik v případě přerušení, nebo poškození nezakreslených popř. nepřesně zakreslených podzemních liniových rozvodů. Možnost plánování sanačních prací, taktéž eliminaci rizik s propadem popř. sesuvem půdy při zahájení výkopových prací a eliminaci rizik v případě střetu s nevybuchlou municí a pyrotechnickým materiálem a mnoho jiného…...

Naše služby se vzájemně doplňují za účelem komplexní nabídky při zjišťování bonity a technického stavu pozemků a lokalit, určených k výstavbě. Počínaje leteckým průzkumem-detekcí anomálií a předmětů na bázi změny hustoty (emisivity) půdního podloží, po zakreslení do mapových podkladů a konče následným pozemním dohledáním popř. pyrotechnickým průzkumem.

Ukázka zákresu do ortofotomapy

 • Tvorba zcela nové informační vrstvy kompatibilní se stávajícími projekčními podklady.
 • Zákres zájmových území a markantů do ortofotomapy, nová digitální informační vrstva ve formátech DGN, DWG, DXF.

MULTISPEKTRÁLNÍ expertíza – geotechnická REVIZE liniových výstaveb

 • geotechnická analýza – revize technického stavu silnic a dálnic
 • multispektrální analýza technického stavu zemních konstrukcí a vrstev

Tento velice moderní a ojedinělý systém podrobné revize a technické analýzy přináší zcela jedinečnou informovanost a možnost „nahlédnutí“ do aktuálního technického stavu zemních konstrukcí a vrstev. Přináší tím komplexní informovanost o technickém stavu dálničních a silničních úseků přičemž jednotlivé body analýz jsou zaměřovány především na jakékoli nehomogenity zemních konstrukcí a vrstev, zejména násypů, vozovkových vrstev včetně mostů s detekcí cizorodých těles v těchto konstrukcí, poruch stavebních konstrukcí, výskytu trhlin, dutin nebo málo zhutnělých oblastí, dále lokalit se zvýšenou kumulací vlhkosti a jiné.....).

Revize liniových výstaveb pomocí bezkontaktního multispektárního systému je velice ekonomicky výhodná, jelikož poskytuje technické informace na poměrně velké rozloze a s minimálními náklady – bezkontaktní technologie prostá jakýchkoli fyzických- destruktivních zásahů do vozovky (omezení provozu, narušení vozovky atd.) Dále tato technologie poskytuje jedinečných přehled o větších oblastech a případných vnějších vlivech v širším kontextu s konstrukcí vozovky – kumulace vlhkosti, vliv systému spodních vod, nestabilního půdního podloží- půdní sesuvy v lokalitě a mnoho jiného.

Touto jedinečnou technologií v podobě tvorby zcela nové informační vrstvy získá investor komplexní přehled o aktuálním technickém stavu silničních a dálničních úseků a tím i informace o problémových lokalitách a oblastech. Tato expertíza je využitelná prioritně jako podklad pro plánování oprav - modernizace, jako technická revize dálničních a silničních úseků a je určená také pro potřeby případného reklamačního řízení u dodavatele stavebních prací. Dále poskytuje technické informace na poměrně velké rozloze a tím umožňuje analyzovat problémové oblasti v širším kontextu s okolím (monitoring a detekce spodních vod, sesuvných oblastí, lokalit zatížených dávnou těžbou a mnoho jiného).

 

Reference výběr

 
Copyright © 2024 Air Vision Technology, s.r.o.

© redakční systém Kompletweb, © design Neofema s.r.o.